Skip to main content

Tabor Centre Address

The tip of the red Google pin symbol is directly on the Tabor Building. There is a zoom bar on the left of the map to zoom in and out. Click and drag the map to move around. The address for the Tabor Centre is: Tabor Centre (Tabor Baptist Chapel), 18 Davies Street, Brynmawr, Blaenau Gwent NP23 4AD.

Directions from the Heads of the Valleys Road

From Abergavenny ascend (west) on the heads of the valleys road (which is the A465; note that from Ebbw Vale direction you will be heading east on this road) to get to the main roundabout outside Brynmawr (known as the Pontygof roundabout). Take the second exit signposted Beaufort (A4047). This is King Street(A4047), stay on this road (you will see the Brynmawr sign and the Bridgend Inn but stay on King Street). Travelling 0.3 miles, take the fifth left turn(at the Bush pub). This is Bailey Street. Take your second turning right (after 0.1 mile) and then turn immediately left into Davies Street. The Tabor building is half way down this road on your left.

Directions from the M4

Heading East on the M4 take the turning for the A467 signposted ‘Brynmawr’ (junction 28). Stay on the  A467 all the way to Brynmawr. Once in Brynmawr head straight over three roundabouts (taking the second exit on each). After this, take your next left down Beaufort Street, and next right down Bailey Street (the cinema should now be on your right). Take your second left (Somerset Street) and immediately turn sharp left again down Davies Street. The Tabor Centre is half way down the street on your left.

Canolfan Tabor Cyfeiriad

Mae blaen y symbol pin Google coch yn uniongyrchol ar Adeilad Tabor. Mae bar chwyddo ar ochr chwith y map i chwyddo i mewn ac allan. Cliciwch a llusgwch y map i symud o gwmpas. Y cyfeiriad ar gyfer y Ganolfan Tabor yw: Canolfan Tabor (Capel y Bedyddwyr Tabor), 18 Davies Street, Brynmawr, Blaenau Gwent NP23 4AD.

Cyfarwyddiadau o Ffordd Blaenau’r Cymoedd

O esgyn Fenni (gorllewin) ar y penaethiaid y ffordd cymoedd (sef y A465; nodi y byddwch yn mynd o gyfeiriad Glyn Ebwy i’r dwyrain ar y ffordd hon) i gyrraedd y brif gylchfan y tu allan i Brynmawr (a elwir yn y cylchfan Pontygof). Cymerwch yr ail allanfa arwydd Beaufort (A4047). Mae hyn yn Stryd y Brenin (A4047), yn aros ar y ffordd hon (byddwch yn gweld yr arwydd Brynmawr a’r Bridgend Inn ond aros ar Heol y Brenin). Teithio 0.3 milltir, cymerwch y pumed trowch i’r chwith (yn nhafarn y Bush). Mae hyn yn Stryd Bailey. Cymerwch eich ail o’r dde troi (ar ôl 0.1 milltir) ac yna trowch ar unwaith i’r chwith i mewn Davies Street. Mae’r adeilad Tabor hanner ffordd i lawr y ffordd hon ar y chwith.

Cyfarwyddiadau o’r M4

Pennawd dwyrain ar yr M4 cymerwch y troad ar gyfer yr A467 arwydd ‘Brynmawr’ (cyffordd 28). Arhoswch ar yr A467 yr holl ffordd i Fryn-mawr. Unwaith ym Mrynmawr ben yn syth dros dair cylchfan (gan gymryd yr ail allanfa ar bob un). Ar ôl hyn, ewch â’ch chwith i lawr nesaf Street Beaufort, a drws nesaf i lawr Stryd y Bailey (dylai’r sinema yn awr ar y dde). Cymerwch eich ail ar y chwith (Stryd Somerset) ac yn union trowch i’r chwith eto i lawr Davies Street. Mae Canolfan Tabor yn hanner ffordd i lawr y stryd ar y chwith.